Kraków Zaprasza - strona główna
HISTORIA
Galeria Krakowa
HISTORIA KRAKOWA:
AKT LOKACYJNY
KALENDARIUM
RELIKWIE
 
 

Kalendarium Krakowa

Prehistoria

80 tys. p.n.e. Ślady człowieka w jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, do których należą także jaskinie pod wzgórzem wawelskim.

40 tys. p.n.e. Ślady osad paleolitycznych na terenie Wawelu i Zwierzyńca.

40-8 tys. p.n.e. Obozowiska łowców mamutów w rejonach między Zwierzyńcem , a Laskiem Wolskim. Osadnictwo schyłkowo-paleolityczne w rejonie w Borku Fałęckiego , Kobierzyna, Tyńca.

8 tys. Osady zaliczane do "kultury komornickiej" w Borku Fałęcki i Zakrzówku.

5300-ok. 2200 p.n.e. Osady neolityczne na terenach Mogiły, Nowej Huty, Bieńczyc, Wyciąża.

220-400 p.n.e.  Osada kultury mierzanowickiej i trzcinieckiei - w Mogile.

400 p.n.e. Osada kultury łużyckiej epoka żelaza, w Mogile, Wyciążu, Pleszowie.

 

Starożytność

300 p.n.e. Ślady kultury celtyckiej na terenie Polski południowej; osady rolnicze.

I-IV w. n.e. Kontakty z kupcami rzymskimi.

I-II w. Silny ośrodek hutniczy w okolicach Krakowa-Igołomia.

III- V w. Zakłady garncarskie w rejonie Igołomi i Tropiszowa.

IV-VI w. Wyludnienie terenów, związane z najazdem Hunów i wędrówkami ludów.

VI-VII w. Opanowanie terenów południowej Polski przez Słowian.

VIII w. Osadnictwo na Wawelu.

 

Średniowiecze

IX w. Ekspansja zabudowy na tereny przyległe do Wawelu. Zabudowa Okołu jako podgrodzia (rejon dzisiejszej ulicy Kanoniczej).

IX w. Plemienne państwo Wiślan z Krakowem podporządkowane państwu wielkomorawskiemu.

965/966 Kupiec arabski pochodzenia żydowskiego Ibrahim Ibn Jakub w opisie podróży po krajach słowiańskich wymienił miejscowość Karako, gród powiązany z państwem czeskim.

988-989 Wojna księcia Polan Mieszka z Czechami, włączenie Krakowa do państwa Piastów.

1000 Powstanie biskupstwa krakowskiego. Budowa przedromańskiei katedry, zw. Chrobrowską.

1013 Prowincja krakowska oddana przez Bolesława I Chrobrego synowi Mieszkowi II. Budowa rezydencji książęcej i nowych obiektów sakralnych na Wawelu.

1025 Śmierć Bolesława I Chrobrego, pierwszego koronowanego władcy Polski, panującego również nad Małopolską.

1039 Powrót do Polski Kazimierza I Odnowiciela. Kraków pierwszym grodem w drodze do odbudowy władzy państwowej.

1045 Przybycie do Krakowa biskupa Arona, tymczasowego zwierzchnika polskiej prowincji kościelnej.

1079 Konflikt Bolesława II Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa. Zabójstwo biskupa. Ucieczka Bolesława II Śmiałego na Węgry.

1098 Fundacja kościoła Św. Andrzeja.

1088 Przeniesienie ciała biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa ze Skałki na Wawel.

1090 Władysław I Herman rozpoczął budowę drugiej romańskiej katedry na Wawelu.

1102 Zajęcie Krakowa przez Bolesława III Krzywoustego.

1113-16 Spisanie pierwszej kroniki polskiej. Autorem prawdopodobnie francuski mnich, stąd przydomek nadany przez potomnych Gall Anonim.

1115 Konsekracja krypty Św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej przez biskupa krakowskiego Maura.

1138 Bolesław III Krzywousty ustanawia, w statucie sukcesyjnym, Kraków stolicą dzielnicy senioralnej i siedzibą księcia zwierzchniego (princepsa).

1142 Konsekracja katedry Hermanowskiej na Wawelu przez biskupa krakowskiego Roberta

1146 Ucieczka do Niemiec Władysława II Wygnańca po klęsce w wojnie z "juniorami".

1173 Śmierć Bolesława IV Kędzierzawego, pierwszego władcy z dynastii Piastów pochowanego w Krakowie na Wawelu.

1177 Mieszko III Stary usunięty z miasta w wyniku buntu możnych. Powołanie na tron krakowski Kazimierza II Sprawiedliwego, najmłodszego syna Bolesława III Krzywoustego - złamanie zasady senioratu.

1184 Sprowadzenie do Krakowa ciała św. Floriana

1185 Budowa kościoła Św. Floriana na późniejszej Florencji-Kleparzu.

1191 Przejściowe opanowanie Krakowa przez Mieszka III Starego

1198 Na mocy porozumienia o opiece nad Leszkiem Białym, władzę przejmuje Mieszko III Stary.

1202 Śmierć Mieszka III Starego. Objęcie rządów przez jego syna Władysława III Laskonogiego.

1202 Obalenie przez możnych Władysława III Laskonogiego. Powołanie na tron krakowski Leszka Białego.

1207 Pierwszy wybór kanoniczny na biskupa krakowskiego.Wybranym został Wincenty zw. Kadłubkiem, autor Kroniki Polskiej (Chronica Polonorum ).

1210 Przywrócenie przez papieża Innocentego III zasady senioratu - rządy przejmuje Mieszko Plątonogi.

1220 Biskup Iwo Odrowąż sprowadził zakon duchaków i osadził ich w Prądniku.

1222 Sprowadzenie cystersów i fundacja klasztoru w Mogile. Przekazanie pierwszemu polskiemu zakonowi dominikanów dotychczasowego kościoła parafialnego Św. Trójcy (obecny dominikanów). Przeniesienie parafii miejskiej do kościołów Mariackiego i Wszystkich Świętych.

Pierwsza lokacja Krakowa miała miejsce za czasów Leszka Białego, który zmarł w 1227. Nadawał ona rejonowi między Wawelem, a obecnym placem Wszystkich Św., prawa miejskie.

1228 z tytułu opieki nad małoletnim Bolesławem V Wstydliwym władzę przejmuje Władysław III Laskonogi. Osłabiony konfliktem w Wielkopolsce, przekazał rządy Henrykowi I Brodatemu

1229 Krótkotrwale opanowanie Krakowa przez Konrada I Mazowieckiego

1237 Przybycie do Krakowa franciszkanów, sprowadzonych z Pragi przez Henryka II Pobożnego

1238 Po śmierci Henryka I Brodatego władzę przejmuje jego syn Henryk II Pobożny

1241 Najazd Tatarów, spalenie Krakowa. Zabudowania Wawelu i kościoła św. Idziego (obecne wezwanie św. Andrzeja ) pozostają nie zdobyte.
Henryk II Pobożny ginie w bitwie pod Legnicą.

1243 Ponowna próba przejęcia władzy nad Krakowem przez Konrada I Mazowieckiego, klęska jego wojsk pod Suchodołem. Władzę przejmuje Bolesław V Wstydliwy.

1244 Biskup Prandota przeniósł duchaków z Prądnika do kościoła Św. Krzyża w Krakowie.

1253 Kanonizacja św. Stanisława przez papieża Innocentego IV w Asyżu.

Przed 1257 Budowa fundamentów murowanego kościoła Najświętszej Panny Marii na Rynku.

1257 Bolesław V Wstydliwy, jego matka Grzymisława i żona Kunegunda wydali przywilej lokacyjny dla Krakowa na prawie magdeburskim.

1259 Drugi najazd Tatarów

1269 Konsekracja kościoła Franciszkanów, który ze względu na pochówki bł. Salomei i Bolesława V Wstydliwego uznawany jest za mauzoleum Piastów.

1279 Rządy w Krakowie objął Leszek Czarny, wyznaczony przez bezdzietnego Bolesława V Wstydliwego.

1282 oraz 1285 Bunty możnowładztwa przeciw Leszkowi Czarnemu.

1285 Leszek Czarny radzie miasta na obwarowanie Krakowa. Powstały fortyfikacje ziemne i zapewne fosa, które finansowane były między innymi z należnych królowi podatków. Miasto zyskuje większą samodzielność.

1287 Trzeci najazd Tatarów. Kraków obronił się dzięki fortyfikacjom.

1288 Kraków opanował desygnowany przez Leszka Czarnego książę wrocławski Henryk IV Probus.

1290 Wacław II - późniejszy król polski (1300), wybrany przez możnowładztwo na tron krakowski.

1298 Staraniem Wacława II zapoczątkowano budowę murowanych z kamienia fortyfikacji (poszerzenie miasta ku północy, do dzisiejszej Bramy Floriańskiej, wzmiankowanej 1306)

1304 Pierwsza wzmianka o Żydach zamieszkujących Kraków i o ulicy Żydowskiej (obecnie ul. Św. Anny) jako centrum ich dzielnicy.

1305 Śmierć Wacława II, objęcie rządów przez jego syna Wacława III.

1306 Wacław III zamordowany w Ołomuńcu.
Zajęcie Krakowa przez Władysława I Łokietka, który nadał miastu przywileje podatkowe i handlowe (m.in. prawo składu), oraz potwierdził autonomiczność miasta.

1311-12 Bunt niemieckiego mieszczaństwa pod wodzą wójta Alberta. Po jego stłumieniu cofnięcie przywilejów z 1306 i ograniczenie samorządu miejskiego.

1320 Zakończenie okresu rozbicia dzielnicowego i pierwsza koronacja królewska Władysława I Łokietka na Wawelu. Od tej daty do 1734 Kraków miastem koronacyjnym władców polskich.

1320-1364 Budowa trzeciej katedry na Wawelu. ( 1.przedromańska, 2 romańska, 3 gotycka ) Budowa związana działalnością królewskiego warsztatu budowlanego

1331 Kupcy krakowscy uzyskali zwolnienie od ceł wewnętrznych w państwie polskim.

1333 Zgon Władysława I Łokietka. Pierwszy pogrzeb królewski w Katedrze Wawelskiej. Koronacja Kazimierza III Wielkiego.

1335 Kazimierz III Wielki nadaje Kazimierzowi prawa miejskie. W późniejszym okresie funduje kościoły parafialne : Bożego Ciała (budowa najpóźniej od 1342) i Św. Katarzyny (budowa zespołu klasztornego najpóźniej od 1343)

1340-1360 Z fundacji M. Wierzynka wzniesiono prezbiterium kościoła Mariackiego.

1342 Przybycie na Kazimierz zakonu augustianów, którzy objęli później kościół św. Katarzyny.

1356 Powołanie sądu wyższego prawa niemieckiego na Zamku Królewskim. Ponieważ Kraków (podobnie jak wiele polskich miast) lokowany był na prawie magdeburskim, wszystkie wątpliwości dotyczące ustawodawstwa rozstrzygano w Niemczech. Decyzja ta uniezależniała rady miast i samego króla od ingerencji zewnętrznych.

1358 Nadanie miastu przez Kazimierza III Wielkiego tzw. wielkiego przywileju, regulującego zasady funkcjonowania instytucji miejskich

1364 Po kilkunastoletnich staraniach król otrzymuje od papieża zezwolenie na utworzenie uniwersytetu z wydziałami prawnym, medycznym i sztuk wyzwolonych.

1366 Lokacja na prawie magdeburskim kolejnego miasta satelitarnego dla Krakowa - Kleparza, z jego centrum w okolicach kościoła św. Floriana. Podobnie jak Kazimierz Kleparz leży na ważnym szlaku komunikacyjnym.

1370 Śmierć Kazimierza III Wielkiego, ostatniego władcy z dynastii Piastów.
Koronacja Ludwika Węgierskiego (szwagra Kazimierza Wielkiego) i unia z Węgrami. Wyjazd Ludwika na Węgry i objęcie władzy przez Elżbietę Łokietkównę - siostrę Kazimierza Wielkiego.

1377-78 Rządy namiestnicze Władysława Opolczyka

1380 Śmierć Elżbiety Łokietkówny na Węgrzech. Objęcie namiestnictwa przez 5 wielkorządców Królestwa Polskiego

1382 Śmierć Ludwika Węgierskiego

1384 Koronacja Jadwigi Andegaweńskiej, córki Ludwika Węgierskiego, siostrzenicy Kazimierza Wielkiego.

1385 Przybycie poselstwa wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z prośbą o rękę Jadwigi.

1386 Chrzest Władysława Jagiełły w Krakowie, w kościele franciszkanów - ślub z Jadwigą - koronacja Jagiełły na króla Polski.

1392-97 Wzniesienie korpusu kościoła Najświętszej Panny Marii.

1395 Fundacja kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z klasztorem Karmelitów Trzewiczkowych na Garbarach (Władysław II Jagiełło i Jadwiga).

1397 Powstanie wydziału teologicznego w Akademii Krakowskiej.

1399 Śmierć królowej Jadwigi - kanonizowanej w 1997

1400 Reaktywowanie działalności Akademii Krakowskiej - fundusze na uczelnię pochodziły ze sprzedaży klejnotów zmarłej Jadwigi.

1410 Władysław II Jagiełło wyruszył z Krakowa na wojnę z zakonem krzyżackim. Kongregacja Kupiecka składająca się z , w znacznej części, z osadników niemieckich, wspiera finansowo wyprawę króla.

1411 Zawieszenie w katedrze 51 proporców krzyżackich zdobytych pod Grunwaldem.

1431 Kilkudniowa dysputa przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego z husytami na Zamku Wawelskim.

1434 Pogrzeb Władysława II Jagiełły w Katedrze Wawelskiej.
Koronacja Władysława III Warneńczyka na króla Polski. Zginął pod Warną w 1444.

1443 Trzęsienie ziemi w Krakowie.

1447 Koronacja Kazimierza IV Jagiellończyka

1453 Kazania Jana Kapistrana włoskiego kaznodziei , wędrującego po Europie i wzywającego do walki z innowiercami.

1454 Ogłoszenie przez Kazimierza IV Jagiellończyka aktu inkorporacji Prus, początek wojny trzynastoletniej

1461 Zabójstwo szlachcica A. Tęczyńskiego przez mieszczan.

1473 Pierwszy druk na ziemiach polskich - kalendarz astronomiczny na 1474, wykonany w Krakowie przez wędrownego typografa niemieckiego.
Śmierć Jana z Kęt - kanonizowanego 1767.

1477-89 Przybyły z Norymbergii Wit Stwosz (Veit Stoss) stworzył we współpracy z rzemieślnikami krakowskimi Ołtarz Mariacki - pięcioskrzydłowy ołtarz dla kościoła Najświętszej Panny Marii.

1480 J. Długosz, najwybitniejszy polski historyk XV w. 1489, K. Celtis i Kallimach (F. Buonaccorsi) założyli w Krakowie Sodalitas Litteraria Vistulana, pierwsze w Polsce towarzystwo literackie.

1491-95 W Akademii Krakowskiej kształcił się Mikołaj Kopernik.

1492 Pogrzeb zmarłego w Grodnie Kazimierza IV Jagiellończyka.
Koronacja Jana I Olbrachta.

1493 H. Schedl wydaje w Norymberdze Chronicon mundi z widokami miast europejskich, między innymi pierwszym widokiem Krakowa.

1494 Na polecenie Jana I Olbrachta Żydzi zmuszeni zostają do przeprowadzki na Kazimierz, w rejon obecnej ul. Szerokiej, dołączając do zamieszkujących wcześniej te tereny rodzin żydowskich.

1499 Zakończono budowę Barbakanu przy Bramie Floriańskiej.

1499 Obrady pierwszego w Krakowie sejmu zwyczajnego.

 

Nowożytność

1501 Pogrzeb w Katedrze Wawelskiej Jana I OIbrachta.
Koronacja Aleksandra Jagiellończyka.

1502 Przybył do Krakowa Franciszek Florentczyk, sprowadzony do przebudowy Zamku Wawelskiego.
Powstanie tzw. Kodeksu Baltazara Behema, arcydzieła sztuki iluminatorskiej.

1503 Założenie pierwszej stałej drukarni w Krakowie (K. Hochfeder).

1506 W oficynie J. Hallem ukazał się tzw. Statut Łaskiego, zawierający m.in. pierwodruk tekstu Bogurodziry.
Śmierć w Wilnie Aleksandra Jagiellończyka.

1507 Koronacja Zygmunta I Starego.

1513 W oficynie F. Unglera wyszła pierwsza zachowana książka w języku polskim - modlitewnik Raj duszny w opracowaniu Biernata z Lublina.

1515 Obrady sejmu walnego na Zamku Wawelskim.

1518 Ślub Zygmunta I Starego z Boną Sforzą i jej koronacja.

1521 Zawieszenie na wieży katedralnej dzwonu zw. Zygmuntem (odlany z dział zdobytych w bitwie pod Orszą towarzyszy odtąd doniosłym uroczystościom).
Konflikty między patrycjatem a pospólstwem doprowadzają do powstania instytucji kontrolnej 32 mężów, powiększonej w 1548 do 40 mężów.

1522 W Krakowie odbył się pierwszy proces przeciw luteranom

1525 Koniec wojny z zakonem krzyżackim, zawarcie traktatu z Albrechtem Hohenzollernem. Pierwszy hołd księcia pruskiego na Rynku w Krakowie

1530 Koronacja na króla Polski Zygmunta II Augusta.

1533 Poświęcenie Kaplicy Zygmuntowskiej.

1535 Powstaje pierwszy podmiejski pałacyk renesansowy willa J.L. Decjusza na Woli Justowskiej.

1534 Pierwszej na ziemiach polskich drukarni żydowska drukarnia A., P. i J. Haliczowie, wspieranych przez Króla. Tłumaczenia Nowego Testamentu na Jidysz.

1539 Spalenie na stosie z wyroku sądu biskupiego oskarżonej o herezję K. Weiglowej.

1540 Utworzenie przez Zygmunta I Starego kapeli rorantystów.

1542 Do Kazimierza napłynęła kolejna po 1519 fala wygnanych z Pragi emigrantów żydowskich.

1543 W oficynie M. Scharffenberga wydana została "Krótka rozprawa między... Panem, Wójtem a Plebanem" M. Reja.

1548 Pogrzeb Zygmunta I Starego.

1548-53 Zygmunt II August zakupił serię flamandzkich arrasów.

1549 Ostre spory między scholarami a strażą miejską i demonstracyjne wyjście żaków z Krakowa.

1551 W Krakowie ukazało się dzieło A. Frycza Modrzewskiego De republica ernendanda, oraz Kronika wszytkiego świata M. Bielskiego.

1551 Na Kazimierzu powstaje najstarszy istniejący do dziś w Krakowie cmentarz żydowski przy bożnicy Remuh.

1552 Pierwsze w Krakowie jawne nabożeństwo ewangelickie

1553 Powiększenie obszaru Miasta Żydowskiego o tereny odkupione od chrześcijan.

1558 Nadanie P. Provanie przywileju królewskiego na organizację pierwszej na ziemiach polskich poczty, łączącej Kraków z Wenecją. W 1569 przywilej przeniesiony na S. Montelupiego.

1566 W oficynie M. Wirzbięty ukazał się Dworzanin polski Ł. Górnickiego

1569 Przybycie do Krakowa jezuitów I objęcie kościoła Św. Barbary.

1571 Otwarcie stałego zboru ewangelickiego zwanego Brogiem (przy obecnej ulicy Szpitalnej)

1574 Pogrzeb na Wawelu ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów - Zygmunta II Augusta.
Koronacja Henryka Walezego na króla Polski - Ucieczka króla do Francji.
Tumult na tle religijnym, zburzenie zboru ewangelickiego

1576 Koronacja Stefana Batorego i Anny Jagiellonki - córki Zygmunta Starego i Bony Sforzy.

1587 Tumult antyprotestancki, napaść i spalenie na Brogu.
Oblężenie Krakowa przez wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga w związku z jego pretensjami do korony polskiej.
Koronacja Zygmunta III Wazy w Katedrze Wawelskiej. Przysięga wierności królowi złożona przez mieszczan na Rynku w Krakowie

1588 Założenie pierwszej szkoły średniej, późniejszego Gimnazjum Nowodworskiego Pogrzeb Stefana Batorego w Katedrze Wawelskiej.

1591 Wybuchł w Krakowie antyprotestancki tumult, zakończony zniszczeniem zboru i cmentarza.

1595 Pożar Zamku Wawelskiego.

1597 Poświęcenie kamienia węgielnego pod jezuicki kościół Św. Piotra i Pawła, pierwszą barokową świątynię w Krakowie.

1603 Obrady ostatniego w Krakowie sejmu zwyczajnego.
Wydanie pierwszego Indeksu ksiąg zakazanych przez biskupa B. Maciejowskiego.

1605 Przybycie do Krakowa karmelitów bosych. Sprowadzenie kamedułów przez marszałka wielkiego koronnego M. Wolskiego

1609 Po pożarze Wawelu Zygmunt III Waza opuścił wraz z rodziną Wawel i przeniósł się do Warszawy, która od tego momentu stopniowo przejmuje funkcje stolicy.

1617 Pierwszy zapis fundacyjny B. Nowodworskiego na rzecz tzw. szkół prywatnych, przygotowujących do studiów uniwersyteckich (kolejny 1619)

1620 Fundacja bożnicy Poppera.

1623 Utworzenie zgromadzenia prezentek.

1625 Spalenie na Rynku skonfiskowanego nakładu antyjezuickiego druku Gratis J. Brożka.

1633 Pogrzeb Zygmunta III Wazy i Konstancji Austriaczki.
Koronacja Władysława IV.

1642 Konsekracja kościoła Kamedułów na Bielanach.

1644 Otwarcie bożnicy Izaaka.

1647 W drukarni F. Cezarego ukazał się przypisywany P. H. Pruszczowi przewodnik "Klejnoty stołecznego miasta Krakowa", zawierający opis 59 kościołów Krakowa.

1649 Pogrzeb w Katedrze Wawelskiej zmarłego Władysława IV.
Koronacja Jana II Kazimierza

1651 Stracenie na Krzemionkach przywódców powstania chłopskiego na Podhalu : A. Kostkę Napierskiego i S. Łętowskiego

1651-52 Epidemia "czarnej śmierci", prawdopodobnie dżumy lub czarnej ospy.

1652 Wielka powódź zalewająca Kazimierz i część Krakowa.

1655 Oblężenie miasta przez Szwedów Miasta bronią mieszczanie i nieliczne oddziały pod dowództwem hetmana S. Czarnieckiego. Kapitulacja miasta i wymarsz wojska. Początek okupacji szwedzkiej

1657 Okupacja siedmiogrodzka. Kapitulacja wojsk szwedzkich. Wjazd do Krakowa Jana II Kazimierza.

1661 Ukazał się pierwszy numer "Merkuriusza Polskiego", najstarszego polskiego tygodnika - wychodził najpierw w Krakowie, później w Warszawie.

1664 Przybycie do Krakowa Pijarów.

1667 Jan II Kazimierz wystawił akt fundacyjny kaplicy Wazów w Katedrze Wawelskiej.

1669 Koronacja Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

1674 S. Piotrkowczyk przekazał Collegium Maius swoje wydawnictwo - początek drukarni uniwersyteckiej

1676 Uroczysty wjazd Jana III Sobieskiego do Krakowa.
Pogrzeb na Wawelu zmarłych wcześniej królów : Jana II Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
Koronacja Jana III Sobieskiego - II Przysięga wierności królowi złożona przez mieszczan krakowskich.

1677 Przywilej Jana III Sobieskiego, nadający radzie miejskiej prawo wyboru nowych członków.

1682 Wybuchły rozruchy antyżydowskie.

1683 1 VIII Jan III Sobieski wyruszył z Krakowa na wyprawę wiedeńską.

1689-1703 Wzniesiono późnobarokowy akademicki kościół Św. Anny według  projektu Tylmana van Gameren, najwybitniejsze dzieło dojrzałego baroku w Krakowie.

1695 Przybycie do Krakowa kapucynów.

1697 Koronacja Augusta II Mocnego.
Obrady ostatniego w Krakowie sejmu koronacyjnego

1702 Zajęcie Krakowa przez wojska szwedzkie Karola XII. Największy w historii pożar Zamku Wawelskiego wywołany przez Szwedów. Wymarsz wojsk szwedzkich.

1703 Kolejne konsekracje przebudowanych kościołów : Kapucynów, kościoła Św. Józefa przy klasztorze Bernardynek, kościoła akademickiego Św. Anny.

1704 Druga okupacja szwedzka.

1705 Trzecia okupacja szwedzka. Koronacja w Warszawie Stanisława Leszczyńskiego.

1707-08 Epidemia tyfusu (w Krakowie ponad ,7 tys. ofiar).

1709 Czwarta okupacja szwedzka.

1711-16 Na Wawelu stacjonował garnizon gen. A. La Motte'a

1722 Odnowienie Krakowskiej Kongregacji kupieckiej na podstawie przywileju Augusta II.

1734 Ostatnie pogrzeby królewskie na Wawelu - w podziemiach Katedry pochowano Jana III Sobieskiego, Marię Kazimierę oraz Augusta II.

17 I Koronacja Augusta III, ostatnia koronacja królewska na Wawelu.

19 I Zwołano w Krakowie ostatni sejm koronacyjny (nie odbył się z powodu zbyt małej liczby zebranych).

1734-42 Wg projektów A. G. Munzera, skorygowanych przez A. Solariego, wzniesiono późnobarokowy kościół Paulinów p.w. Św. Michała i Stanisława na Skałce.

1748 Próba reformy Akademii Krakowskiej podjęta przez biskupa A. S. K. Załuskiego.

1755 Pożar Kleparza - spłonęły m.in. kościoły Św. Floriana, Św. Filipa i Judy. Św. Walentego.

1765 Przeniesieniu Archiwum Koronnego z Zamku Wawelskiego do Warszawy.

1765-68 Na Wawelu działała mennica (poprzednią zamknięto 1685).

1767 Uroczystości religijne związane z kanonizacją Jana z Kęt.

1768 Przystąpienie szlachty województwa krakowskiego do konfederacji barskiej, opanowanie Krakowa przez konfederatów przy poparciu mieszczan. Odparcie pierwszego ataku wojsk rosyjskich (tradycja wiąże to wydarzenie z osobą pasamonika M. Oracewicza). Oblężenie Krakowa przez wojska rosyjskie. Kapitulacja miasta.

1769 Ponowne zajęcie Krakowa przez wojska rosyjskie; początek 3 letniej okupacji.

1771 Opanowanie i ufortyfikowanie przez konfederatów Tyńca.

1772 Atak konfederatów barskich i zdobycie Zamku Wawelskiego zajmowanego przez wojska rosyjskie. Powrót wojsk rosyjskich , walka z konfedaratami,  kapitulacja konfederatów - wyjście z miasta. Na Kazimierz wkroczyły wojska austriackie.

1776 Na mocy konwencji granicznej Kazimierz powrócił do Rzeczypospolitej.
Powołanie Komisji Dobrego Porządku - pierwsza próba reformy administracji miejskiej (analogiczne komisje dla Kleparza, Kazimierza i terenów wielkorządowych powstały w 1779)

1777 H. Kołłątaj rozpoczyna z ramienia Komisji Edukacji Narodowej, reformę szkolnictwa w Krakowie.

1778 Powstanie pierwszej W Krakowie loży masońskiej "Korona pod Trzema Hełmami".

1780 Reforma uniwersytetu; przekształcenie Akademii Krakowskiej w Szkołę Główną Koronną, wprowadzenie wykładów w języku polskim i nowych przedmiotów

1781 Pierwsze przedstawienie teatralne w Krakowie wykonane w pałacu Spiskim przez zespół aktorów zorganizowany przez M. Witkowskiego.

1782 Utworzenie w Szkole Głównej Koronnej pierwszej w Polsce katedry naukowej.

1783 Powstanie Ogrodu Botanicznego.

1784 Podgórze na mocy patentu cesarza Józefa II otrzymało prawa miejskie i uzyskało liczne ulgi podatkowe.
Pierwsze loty balonem w Krakowie przeprowadzone przez profesorów J. Śniadeckiego, J. Jaśkiewicza, F. Scheidta i J. Szastera

1785 Powstał plan miasta, od nazwiska inicjatora zw. Kołłątajowskim.

1786 Założono lożę wolnomularską "Przesąd Zwyciężony".

1787 Częściowa restauracja Zamku Wawelskiego (I. Merlini).
Powstanie Obserwatorium Astronomicznego na Wesołej.
Kraków odwiedził jedyny raz Stanisław August Poniatowski.

1791 Otwarcie przez J. A. Maja pierwszej w Krakowie wypożyczalni i czytelni.
X. T. Czacki wizytował Zamek Wawelski (otworzył niektóre groby królewskie i dokonał spisu Skarbca Koronnego).

1791-1800 Starania o rozszerzenie Krakowa przez przyłączenie Kazimierza, Kleparza i okolicznych jurydyk, rozpoczęte w oparciu o dzieło Komisji Dobrego Porządku, ostatecznie sfinalizowane przez władze austriackie.

1792-94 Okupacja miasta przez wojska rosyjskie.

1794 Przysięga T. Kościuszki na Rynku w Krakowie, początek insurekcji kościuszkowskiej. Upadek powstania.
Wkroczenie do miasta wojsk pruskich.
Ukazały się pierwsze numery "Gazety Krakowskiej" J.A. Maja

1795 Prusacy rabują wyposażenie Wawelu i polskie insygnia koronacyjne.

1796 Prusacy opuszczają Wawel i Kraków.
Wkroczenie do Krakowa wojsk austriackich, przyłączenie miasta do monarchii habsburskiej. Pierwszy pobór młodzieży polskiej do wojska austriackiego

1798 Powstanie krakowskiego oddziału Towarzystwa Republikantów Polskich - organizacji niepodległościowej.

1799 J. Kluszewski otrzymał przywilej cesarki na uruchomienie pierwszego stałego teatru w Krakowie.

1800 Przyłączenie Kazimierza do Krakowa, wyznaczenie nowych granic miasta. Reorganizacja władz miejskich.
Odebranie uniwersytetowi autonomii i nadzoru nad szkołami średnimi.
Przekształcenie Wawelu w koszary wojskowe.

1801 Dekret o likwidacji samorządu miejskiego.
Nowo utworzony Urząd Budownictwa Miejskiego zainicjował likwidację średniowiecznych fortyfikacji, zasypywanie fos, burzenie zniszczonych kaplic i kościołów.

1801-03 Założenie na Rakowicach cmentarza miejskiego, likwidacja cmentarzy przykościelnych. Założenie nowego cmentarza żydowskiego poza Kazimierzem (obecna ul Miodowa ), zamknięcie cmentarza Remuh.

1802 Otwarcie stałego mostu drewnianego Łączącego Kraków z Podgórzem, zw. mostem Karola.

1803 Wprowadzenie w Szkole Głównej Koronnej (Uniwersytet Jagielloński) łaciny jako języka wykładowego, zamiast polskiego. Stopniowa germanizacja uczelni.

1805 Połączenie na mocy dekretu cesarskiego Szkoły Głównej Koronnej z uniwersytetem we Lwowie i przekształcenie jej w prowincjonalną uczelnię austriacką.

1808 Powstanie pierwszego szpitala żydowskiego.

1809
15 VII Wkroczenie do Krakowa wojsk Księstwa Warszawskiego z księciem J. Poniatowskim.
VII Przybycie H. Kołłątaja i repolonizacja uniwersytetu.
13 VIII-8 X Występy w Krakowie zespołu W. Bogusławskiego.
Przyłączenie Krakowa i Podgórza na mocy traktatu w Schbnbrunn (14 X) do Księstwa Warwawskiego.
18 XII Wprowadzenie języka polskiego do urzędów i sądownictwa

1810
7-12 V Pobyt w Krakowie księcia warszawskiego Fryderyka Augusta.
6 VI nadanie Krakowowi statusu wolnego miasta handlowego.
VII Reorganizacia administracji - powstanie departamentu z siedzibą prefekta w Krakowie.
Z inicjatywy T. Krzyżanowskiego przywrócono zwyczaj grywania hejnału z wieży Mariackiej

1813 Władze Księstwa Warszawskiego przenoszą się do Krakowa.
Wymarsz oddziałów polskich.
Wojska rosyjskie rozpoczynają dwuletnią okupację Krakowa.
Największa w stuleciu klęska powodzi.

1815 Państwa zaborcze uchwalają na Kongresie Wiedeńskim statut wolnego miasta dla Krakowa, nazywanego potocznie Rzecząpospolitą Krakowską. Powołanie Senatu Wolnego Miasta Krakowa

1816 Inauguracja działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.
Cesarza Franciszek I likwiduje opactwo benedyktynów w Tyńcu.
Utworzenie Towarzystwa Dobroczynności

1817 Pogrzeb księcia J. Poniatowskiego w Katedrze Wawelskiej.
Uchwalenie statutu Akademii i nazwanie jej - Uniwersytetem Jagiellońskim.
Utworzenie Towarzystwa Przyjaciół Muzyki

1818 Sprowadzenie zwłok i pogrzeb T. Kościuszki w Katedrze Wawelskiej.
Włączenie Szkoły Malarskiej do Uniwersytetu.

1820 Rozpoczęcie sypania kopca Kościuszki , zakończone w 1823.
Rozebranie renesansowego ratusza na Rynku krakowskim. Pozostała jedynie jego wieża.

1820-30 Wyburzenie miejskich murów obronnych i zasypanie fos.

1826 Ograniczenie autonomii UJ przez "mocarstwa opiekuńcze".

1827 Otwarcie klinik uniwersyteckich wydzielonych ze Szpitala Św. Łazarza. Początek klinik uniwersyteckich przy obecnej ul. Kopernika.

1830 Powołanie Komitetu Reparacji Zamku Krakowskiego -apel Senatu Miasta o składki na restaurację Wawelu.
Powołanie Gwardii Narodowej.

1831 Ustąpienie S. Wodzickiego ze stanowiska prezesa Senatu.
Przybycie do Krakowa gen. J. Chłopickiego, byłego dyktatora powstania listopadowego.
2-3 V Pożar Tyńca [spłonęły m.in. zabudowania klasztorne i kościół)
18 VI Wybuchła w Krakowie pierwsza w XIX w. epidemia cholery.
27 IX-24 XI Okupacja rosyjska

1832 Ukazał się pierwszy rocznik "Kalendarza Krakowskiego" J. Czecha.
Utworzenie przez Senat Komitetu Cenzury.

1833 Z Galicji wyruszyły oddziały I. Zaliwskiego z zamiarem wywołania powstania w Królestwie Polskim. Zmiana, pod naciskiem Austrii, konstytucji Rzeczypospolitej krakowskiej -ograniczenie swobód obywatelskich. Tajny traktat w Munchengraitz dopuszczający aneksję Rzeczypospolitej Krakowskiej przez Austrię w razie wystąpienia ruchów niepodległościowych.

1834 Powstanie Instytutu Technicznego.

1835 Założenie w Krakowie Stowarzyszenia Ludu Polskiego

1836 Rozpoczęcie okupacji Krakowa przez wojska 3 zaborców. Wycofanie wskutek protestów Francji i Anglii wojsk pruskich i rosyjskich.

1838 Kurierskie połączenie z Warszawą dyliżansami P. Steinkellera.

1841 Kraków opuściły wojska austriackie.

1844 Obrady ostatniego sejmu Rzeczypospolitej Krakowskiej.

1846
Wkroczenie do Krakowa wojsk austriackich pod dowództwem gen. L. Collina.
Ostatnie posiedzenie Senatu.
Ujawnienie Rządu Narodowego - ogłoszenie Manifestu do Narodu Polskiego.
Wycofanie oddziałów austriackich do Podgórza.
Ogłoszenie Ustawy rewolucyjnej - objęcie dyktatury przez J. Tyssowskiego.
Zamach stanu M. Wiszniewskiego.
Procesja na Podgórze dla pozyskania chłopów; śmierć G. Dembowskiego zabitego z ukrycia przez Austriaków.
Zrzeczenie władzy przez J. Tyssowskiego.
Opuszczenie Krakowa przez wojska powstańcze - wkroczenie wojsk austriackich i pruskich.
Podpisanie przez cesarza Ferdynanda I aktu wcielenia Rzeczypospolitej Krakowskiej do Austrii

1847 Ponowna germanizacja UJ na podstawie dekretu Ferdynanda I.
Kraków uzyskał połączenie kolejowe z Mysłowicami

1848
17 III Masowe demonstracje ludności żądającej uwolnienia więźniów politycznych i demokratyzacji życia.
25 III Przybycie ok. 150 amnestionowanych więźniów i emigrantów politycznych.
26-27 IV Zamieszki na ulicach, bombardowanie Krakowa z Wawelu. Kapitulacja miasta.
29 IV Manifestacyiny pogrzeb ofiar.
3 XI Pierwszy numer dziennika "Czas"

1849
Wprowadzenie stanu wyjątkowego (trwał do 1854).
6 VII Utworzenie starostwa grodzkiego

1850
12 IV Utworzenie Twierdzy Kraków w oparciu o projekty austriackich inżynierów wojskowych (opracowywane od 1846), z rdzeniem na ufortyfikowanym Wawelu, obwodem w postaci wzmocnionego wału i fortami na przedpolach (m.in. umocniony kopiec Kościuszki), powiązanymi drogami rokadowymi. Fortyfikacje Twierdzy do pocz. XX w. hamowały terytorialną ekspansję Krakowa zmuszając do koncentracji ruchu budowlanego w obrębie obwałowań.
18 VII Największy w XIX w. pożar Krakowa (spłonęło 160 domów, 4 kościoły i 2 klasztory).
14 XI Powołanie Izby Handlowej i Przemysłowej.
30 XII Otwarcie mostu Podgórskiego na kamiennych filarach, zw. później mostem Franciszka Józefa I.

1851
10-13 X Pierwsza wizyta w Krakowie Franciszka Józefa I.
1852 27 XII Wprowadzenie języka niemieckiego do urzędów i na UJ.

1853
29 II Oddzielenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego od UJ.

1854  Inauguracja działalności Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

1855
3 III Pojawiły się jednokonne dorożki, zw. cypserówkami.
26 XII Pierwszy w Krakowie pokaz światła elektrycznego.

1856 Otwarcie linii kolejowej Kraków-Dębica (przedłużona 1860 do Przemyśla).
Powstanie Biblioteki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

1857
27 X Założenie Gimnazjum Św. Jacka.
1 XI Uruchomienie gazowni miejskiej (1886 skomunalizowana).

1860
14 I Pogrzeb gen. J. Skrzyneckiego rozpoczął serię niepodległościowych manifestacji ludności Krakowa.
14 V Przywrócenie języka polskiego w szkolnictwie.

1861
I Wprowadzenie języka polskiego do magistratu.
23 II Częściowe przywrócenie języka polskiego na uniwersytecie - początki repolonizacji UJ.
I V Rozpoczęcie działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
4 XI Kraków uzyskał połączenie kolejowe ze Lwowem.

1862
28 II Otwarcie synagogi reformowanej zw. Tempel.
25 IX Obniżenie diecezji krakowskiej do rangi wikariatu apostolskiego.

1863
31 I Wymarsz ochotników do obozu powstańczego w Ojcowie.
17 II Klęska pod Miechowem.
8-9 III Narada w Hotelu Saskim, powierzenie dyktatury M. Langiewiczowi.
21 III Odezwa o przejęciu władzy przez Rząd Narodowy.
IX Przybycie do Krakowa R. Traugutta.

1864
29 II Ogłoszenie przez władze austriackie stanu oblężenia w całej Galicji (obowiązywał do 18 IV 1865).
5 XII Otwarcie mostu kolejowego na Wiśle.

1865
7 X Pierwszy występ w Krakowie H. Modrzejewskiej.
Utworzenie ochotniczej straży pożarnej I Powstanie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego.
20 II. Uchwalenie przez Sejm Krajowy galicyjski Tymczasowego statutu gminnego dla miasta Krakowa - przywrócenie samorządu miejskiego.
1 VIII Pierwsze wybory do Rady Miejskiej.
1 IX Inauguracja działalności krakowskiej Kasy Oszczędności.
13 IX Wybór J. Dietla na prezydenta miasta.
1 XI Założenie Towarzystwa Muzycznego "Muza".

1867
IV Założenie Czytelni Akademickiej im. A. Mickiewicza.
1 XI Otwarcie zakładu fotograficznego w. Rzewuskiego.
Zniesienie ograniczeń wyznaniowych, równouprawnienie Żydów.

1868
25 XI Utworzenie Wyższych Kursów dla Kobiet A. Baranieckiego

1869
8 VII Powtórny pogrzeb Kazimierza III Wielkiego.
8 XI Otwarcie Szkoły Przemysłowej.
Powstanie Banku Galicyjskiego dla Przemysłu i Handlu.
Publikacja pamfletu politycznego Teka Stańczyka.

1871
30 IV Przywrócenie języka polskiego na wszystkich wykładach uniwersyteckich.
Ukazał się 1 tom Bibliografii polskiej K.J.T. Estreichera.

18722
16 II Zatwierdzenie statutu Akademii Umiejętności.
29 IV Utworzenie zawodowej straży pożarnej.
1 V Przejęcie pod zarząd miasta Kasy Oszczędności.
7 V Oficjalna inauguracja działalności Akademii Umiejętności.
24 X Pierwsze wybory do wiedeńskiej Rady Państwa.

1873-84 Budowa gmachu Collegium Novum wg proj. F. Księżarskiego (otwarty 1887)

1876 1 XII Otwarcie Muzeum Czartoryskich

1879
17 VII Otwarcie gmachu Szkoły Sztuk Pięknych.
3 X Otwarcie przebudowanych Sukiennic.
X Uchwała Rady Miejskiej o utworzeniu Muzeum Narodowego (otwarte 11 IX I883).

1880
20 I Odnowienie diecezji krakowskiej.
16 II-16 IV Proces L. Waryńskiego.
19 V Przeniesienie prochów J. Długosza na Skałkę - początek Grobów Zasłużonych.
1-4 IX Druga wizyta w Krakowie Franciszka Józefa I.

1882 30 X Otwarcie pierwszej linii tramwaju konnego

1883
3 IX Otwarcie Gimnazjum Jana III Sobieskiego.
11-13 IX Obchody 200-lecia odsieczy wiedeńskiej.

1884
3 I Rozpoczęcie działalności Biura Statystycznego Miejskiego.
12 VIII Instalacja pierwszych telefonów w Krakowie.

1885
23 II Rozpoczęcie działalności Towarzystwa Gimnastycznego "Sokól".
Założenie Parku Krakowskiego.

1886
17 VI Uchwała Rady Miejskiej o budowie teatru miejskiego przy pl. Sw. Ducha

1887
5 IV Uroczysty pogrzeb J. I. Kraszewskiego na Skałce.
14 VI Otwarcie gmachu Collegium Novum.
Rozpoczęcie porządkowania terenów koryta Starej Wisły, zw. Plantami Dietlowskimi.
Powstanie Zakładu Surowic Leczniczych i Szczepionek O. Bujwida.

1888
7 II Otwarcie Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie.
Założenie zgromadzenia albertynów przez A. Chmielowskiego.

1889
31 VIII Otwarcie Parku Jordana.

1889-91 Restauracja kościoła Mariackiego wg proj. T. Stryjeńskiego [polichromia J. Matejki 1891)

1890 4 VII Uroczysty pogrzeb A. Mickiewicza

1891
2-3 V Obchody 100-lecia Konstytucji 3 Maja.
Założenie Towarzystwa Szkoły Ludowej.
2 VI Położenie kamienia węgielnego pod Teatr Miejski.
6 VI Powstanie Towarzystwa Ratunkowego Ochotniczego, późniejszego Pogotowia Ratunkowego.

1892 Pierwsze obchody święta robotniczego 1 maja.

1893
Oficjalne otwarcie sieci telefonicznej.
Otwarcie Teatru Miejskiego wg proj. J. Zawiejskiego (od 1909 Teatr im. J. Słowackiego).
Śmierć Jana Matejki.

1894
Prezentacja kurtyny H. Siemiradzkiego.
Dopuszczenie kobiet do studiów na U.J, początkowo jedynie na Wydziale Filozoficznym.
E. Hutten-Czapski przewiózł zbiory muzealne do Krakowa - początek Muzeum Czapskich.

1895 Powstanie Drukarni Narodowej i kawiarni Jama Michalika.

1895-1910 Restauracja Katedry Wawelskiej pod kierunkiem S. Odrzywolskiego, od I904 Z. Hendla.

1896 2 1 XI Powstanie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

1897
VII Pierwsze kobiety uzyskały stopień magistra farmacji.
6 VIII Uroczysty pogrzeb A. Asnyka (pochowany w Grobach Zasłużonych na Skałce).
Powstanie Towarzystwa Artystów Polskich..Sztuka

1898
6 III Otwarcie Domu Matejki.
26 VI Odsłonięcie na Rynku pomnika A. Mickiewicza wg proj. T. Rygiera.

1899
2 VII Powstanie krakowskiego oddziału Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza.
25 X Kraków uzyskał połączenie kolejowe z Zakopanem.

1900
24 II Przekształcenie Szkoły Sztuk Pięknych w Akademię Sztuk Pięknych.
7 VI Obchody 500-lecia odnowienia UJ.
Uruchomienie elektrowni miejskiej.
Zakończenie wprawiania witraży S. Wyspiańskiego w kościele Franciszkanów.

 

XX wiek

1901
14 II Uruchomienie wodociągów miejskich.
16 III Prapremiera Wesela S. Wyspiańskiego w Teatrze Miejskim.
Uruchomienie pierwszej linii tramwaju elektrycznego.
8 VI Założenie Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana.

1903
12 V Przejęcie przez miasto Muzeum Czapskich.
12-13 VII Największa od 1813 powódź.

1904 12 IX Prezydent miasta J. Leo zainicjował ideę Wielkiego Krakowa.

1905
I8 II Uruchomienie elektrowni miejskiej.
7 VIII Przekazanie władzom cywilnym Zamku Wawelskiego, początek prac remontowych i restauracji.
Budowa wokół Krakowa nowożytnego systemu obronnego i częściowa likwidacja fortyfikacji z poł. XIX w.
X Powstanie kabaretu Zielony Balonik.
Uruchomienie Zakładów Sodowych w Borku Fałęckim.

1906 Powstanie towarzystw sportowych Cracovia i Wisła.

1907
XII Pogrzeb S. Wyspiańskiego w Grobach Zasłużonych na Skałce.
Powstanie pierwszego stałego kina p.n. Cyrk Edison.

1908
3 XI Przyjęcie przez Sejm Krajowy ustawy o utworzeniu Wielkiego Krakowa.
5 XII Powstanie Akademickiego Związku Sportowego.

1909
17 VII Pogrzeb H. Modrzejewskiej na Cm. Rakowickim.
Czasopismo "Architekt" ogłosiło konkurs urbanistyczny na plan Wielkiego Krakowa.

1910
1 IV Przyłączenie do Krakowa Zakrzówka, Dębnik, Półwsia Zwierzynieckiego, Zwierzyńca, Czarnej Wsi, Nowej Wsi, Łobzowa, Krowodrzy. Warszawskiego i Grzegórzek.
23 IV Rejestracja Strzelca.
15 VII Odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego wg proj. A. Wiwulskiego.
13 XII Pierwszy numer "Ilustrowanego Kuriera Codziennego"

1911
29 I Strajk studentów UJ przeciw powierzeniu katedry socjologii h. Zimmermannowi (tzw. zimmermaniada).
1 IV Przyłączenie do Krakowa Ludwinowa i Dąbia.
6 X Powstanie pierwszej drużyny skautowej.

1912
1 IV Do Krakowa przyłączono Płaszów.
Otwarcie 2 nowoczesnych kin (Wanda i Uciecha).
Ukończenie budowy Szkoły Przemysłowej wg proj. S. Odrywolskiego.

1914
6 VIII Wymarsz z krakowskich Oleandrów 1 Kompanii Kadrowej.
16 VIII Powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego.
XI-XII Bitwa o Twierdzę Kraków. Ewakuacja urzędów i części ludności.

1915
19 V Zatwierdzenie statutu Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy.
1 VII Przyłączenie Podgórza, zakończenie procesu tworzenia Wielkiego Krakowa (miasto obejmowało 46,9 km2 i liczyło ponad 180 tys. mieszkańców)

1918
II-IV Manifestacje głodowe i antywojenne ludności Krakowa.
28 X Utworzenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej.
31 X Rozbrojenie załogi austro-węgierskiej przez oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej i innych organizacji konspiracyjnych, przejęcie władzy przez Polską Komisję Likwidacyjną.
2 XI Utworzenie Straży Obywatelskiej (rozwiązana 9 X 1919).
3 XI Rozpoczęcie formowania Batalionu Akademickiego.

1919
26.I. Pierwsze wybory w niepodległej Polsce (do Sejmu Ustawodawczego); w Krakowie prawica zdobyta 45%, lewica - 30%, stronnictwa żydowskie - 17% głosów.
20 III Otwarcie Giełdy Pieniężnej w Krakowie.
8 IV Powołanie Akademii Górniczej.
21-29 VII Rokowania polsko-czeskie w sprawie podziału Śląska Cieszyńskiego.
7.IX Pierwsza wystawa Formistów Polskich w Pałacu Sztuki.
19 X Święto zjednoczenia armii, symboliczne połączenie 3 formacji wojskowych walczących o niepodległość.
20 X Oficjalne otwarcie Akademii Górniczej.
25.X Inauguracja działalności Teatru Bagatela.

1921
16 III Inauguracja działalności Kabaretu Literackiego (działał do 1922).
28 IV J. Piłsudski otrzymał tytuł doktora honoris causa UJ.
29 V Konsekracja kościoła Jezuitów na Wesołej.
30 IX Ogłoszenie wyników pierwszego po wojnie spisu ludności Krakowa (183 751 mieszkańców).
6 XI Otwarcie Studium Pedagogicznego UJ.
XI Ukazała się jednodniówka futurystów Nuż w bżuhu (red. B. Jasieński i A. Stern).
Otwarcie kina Warszawa.

1922
18 III Otwarcie Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego.
30 IV Powrót na Wawel pierwszej serii arrasów i głów wawelskich rewindykowanych z Rosji.
28 V Pierwszy Bieg Okrężny "Ilustrowanego Kuriera Codziennego".
6 VIII Założenie w Krakowie Związku Legionistów.
15 XII Powstanie Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie.

1923
17 II Otwarcie Fabryki Czekolady i Cukrów "Optima".
11 V Wizyta w Krakowie marszałka F. Focha.
15-16 VI w mieście przebywał prezydent S. Wojciechowski, który położył kamień węgielny pod budowę gmachu Akademii Górniczej.
IX Założenie fabryki 0. Pischingera.
5 XI Rozpoczęcie strajku powszechnego.
6 XI Starcia robotników z policją i wojskiem.
Powstanie grupy kapistów (Komitet Paryski)

1924
19 VII Rozwiązanie Rady Miejskiej i ustanowienie zarządu komisarycznego.
7 VIII Pierwszy numer tygodnika "Światowid".

1925
14 XII Podniesienie biskupstwa krakowskiego do rangi arcybiskupstwa.

1926
12 I Powstanie koła Litart.
15 V Strajk powszechny proklamowany przez PPS.
4 VI Reaktywowanie Rady Miejskiej.
24 X Oddanie do użytku II Domu Akademickiego w Oleandrach.
12 XII Utworzenie Obozu Wielkiej Polski.

1927
1 I-10 I Strajk drukarzy, 9-18 czeladników piekarskich.
16 II Pierwsza audycja Polskiego Radia w Krakowie.
15 III Przeniesienie koncernu IKC do Pałacu Prasy.
28 VI Złożenie sprowadzonych z Francji prochów J. Słowackiego w podziemiach Katedry Wawelskiej.
30 IX-1 X Wizyta prezydenta RP, I. Mościckiego.
1 XI Odsłonięcie pomnika żołnierzy Legionów na Cmentarzu Rakowickim
12 XI Pierwsza w Krakowie rewia mody w Starym Teatrze.
4 XII Otwarcie gmachu Kasy Chorych.

1928
6-7 IV Pożar Teatru Bagatela.
31 VII Ostatni numer "Nowej Reformy".
X Na Wawel przybyły rewindykowane z ZSRR dobra kultury narodowej, m.in. Szczerbiec.
15 XI Otwarcie Żydowskiego Domu Akademickiego.

1929
6 VII Otwarcie w Lasku Wolskim ogrodu zoologicznego p.n. Zwierzyniec Fauny Krajowej.
28 XI Otwarcie Śląskiego Seminarium Duchownego przy al. Mickiewicza.
21 XII Pierwsza projekcja filmu dźwiękowego w kinie Uciecha.

1930
13 I Założenie Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego i Kapituły Orderu Białego Kruka.
6 IV Otwarcie kina Apollo.
12 VI Położenie kamienia węgielnego pod budowę gmachu Biblioteki Jagiellońskiej.
29 VI Obrady kongresu Centrolewu w Starym Teatrze.
X Otwarcie Domu Medyków.
10 XII List 45 profesorów UJ z protestem w tzw. sprawie brzeskiej.
Powstanie Grupy Krakowskiej

1931
18 II Rozwiązanie Rady Miejskiej przez wojewodę krakowskiego.
21 IV Pierwszy numer tygodnika sportowego "Raz, dwa, trzy".
17 VII Rozpoczęcie budowy Domu im. J. Piłsudskiego w Oleandrach.
28-30 X oraz 10-13 XI Rozruchy antyżydowskie na uczelniach i w mieście

1932
16 III Rozpoczęcie strajku generalnego proklamowanego przez PPS.
18 IX Otwarcie I Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Artystycznej.
24-25 XI Obchody 25-lecia śmierci S. Wyspiańskiego.
22 XII Zakończenie konserwacji ołtarza Wita Stwosza.

1933
19 I Otwarcie IV Mostu na Wiśle, zw. mostem J. Piłsudskiego.
6 Ill-29 IV Proces E. M. Gorgonowej.
24 III Rozwiązanie Obozu Wielkiej Polski.
28 III Ustanowienie nagrody literackiej miasta Krakowa.
1 VI Pierwszy numer "Tempa Dnia".
12 IV Otwarcie centrali międzymiastowej w gmachu Poczty Głównej.
20-25 VI Obrady 1 Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Krakowskiej.
13 VII-30 IX Wystawa pamiątek po Janie III Sobieskim na Zamku Królewskim na Wawelu.
6 X Święto Jazdy Polskiej na Błoniach z udziałem J. Piłsudskiego z okazji 250-lecia odsieczy wiedeńskiej.
Powstanie awangardowego teatru Cricot.

1934
1 VI Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu Muzeum Narodowego.
5 VII Uchwała Rady Miejskiej o usypaniu kopca J. Piłsudskiego (6 VIII położenie kamienia węgielnego, oficjalne zakończenie sypania 9 VII 1937, prace wykończeniowe do 1939).
5 VIII Otwarcie Domu im. J. Piłsudskiego w Oleandrach.
24 XI Otwarcie nowego połączenia kolejowego z Warszawą przez Tunel.
25 XI Pierwszy koncert zespołu Filharmonii Krakowskiej.
31 XII Ostatni krakowski numer dziennika "Czas" (przeniesionego do Warszawy).

1935
I Zaczął się ukazywać Polski słownik biograficzny.
9 V Oddanie do użytku przebudowanego gmachu Poczty Głównej.
18 V Pogrzeb J. Piłsudskiego w Katedrze Wawelskiej (trumnę złożono w krypcie Św. Leonarda).
8 VII Pogrzeb M. Bobrzyńskiego.
13 X Kraków odznaczony Śląskim Krzyżem Waleczności.

1936
24-30 I Strajk studentów przeciw wygórowanym opłatom.
1 III Otwarcie Domu Śląskiego przy ul. Pomorskiej.
2-8 III Strajk okupacyjny w Polsko-Szwajcarskiej Fabryce Czekolady "Suchard", 18-21 III w Polskich Zakładach Gumowych "Semperit".
23 III Demonstracja robotnicza i starcia z policją.
9-24 VI Pierwsze obchody Dni Krakowa.
3 XI Uroczysty pogrzeb I. Daszyńskiego na Cm. Rakowickim.
14 XI Połączenie żydowskich gmin wyznaniowych Krakowa i Podgórza.

1937
14 III-29 IV Strajk okupacyjny (tzw. blokada) w I Domu Akademickim UJ.
23 VI Przeniesienie trumny J. Piłsudskiego do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów na polecenie arcybiskupa A.S. Sapiehy, początek tzw. konfliktu wawelskiego.
19 X Strajk protestacyjny przeciw gettu ławkowemu na uczelniach.

1938
I Powstanie krakowskiej grupy Obozu Narodowo-Radykalnego "Falanga".
13 VI Uchwala o utworzeniu w Krakowie Stronnictwa Demokratycznego.
1 IX Podniesienie Wyższego Studium Handlowego do rangi Akademii Handlowej.
8 X Odsłonięcie pomnika J. Dietla dłuta X. Dunikowskiego

1939
23 III Powołanie Armii..Kraków pod dowództwem A. Szyllinga.
Od 1 IX Bombardowanie Krakowa przez lotnictwo niemieckie.
4 IX Utworzenie Obywatelskiego Komitetu Pomocy z arcybiskupem A.S. Sapiehą.
6 IX Wkroczenie do miasta pierwszych oddziałów Wehrmachtu.
20 IX Powołanie Organizacji Orla Białego (II 1940 wcielona do ZWZ).
12 X Utworzenie Generalnego Gubernatorstwa ze stolicą w Krakowie.
Od 15 X Tworzenie struktur krakowskiego okręgu Służby Zwycięstwu Polski.
26 X Przejęcie przez Niemców władzy cywilnej na terenach okupowanych.
X-XII Powstanie zalążków tajnych struktur PPS, Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Demokratycznego i Stronnictwa Pracy.
6 XI Aresztowanie 133 pracowników naukowych UJ, Akademii Górniczej i Handlowej w ramach tzw. Sonderaktion Krakau.
21 XI Zamknięcie średnich szkół ogólnokształcących.
15 XII Powołanie przez władze okupacyjne Banku Emisyjnego w Polsce z siedzibą w Krakowie, banku centralnego dla Generalnego Gubernatorstwa.

1940
22 II Powołanie Rady Głównej Opiekuńczej.
20 IV Otwarcie w gmachu Collegium Maius niemieckiego Institut fur Deutsche Ostarbeit.
18 V Początek akcji wysiedlania Żydów.
9 IX Założenie Teatru Podziemnego przez. A. Mularczyka.
XI-XII Akcje dywersyjne organizowane przez ZWZ, grupy bojowe PPS oraz Związek Odwetu.
14 X Inauguracja działalności Filharmonii GG.

1941 28 II Przejęcie przez gestapo więzienia przy ul. Montelupich. 3 III Utworzenie getta w Podgórzu. III-IV Fala aresztowań wśród członków ZWZ.
13 VI Wcielenie do Krakowa okolicznych gmin, powiększenie obszaru miasta do 169 km2.
22 VIII Powstanie Teatru Rapsodycznego M. Kotlarczyka

1942
8 II Powstanie Komitetu Okręgowego PPR.
15 IV Utworzenie na terenie kamieniołomów w Podgórzu karnego obozu pracy, zw. Libanem.
16 IV Aresztowanie 200 przedstawicieli inteligencji w kawiarni Domu Plastyków.
V Rozpoczęcie działalności tajnego UJ.
26 VI Pierwsza publiczna egzekucja w Płaszowie.
VI Utworzenie obozu dla jeńców sowieckich.
22 XII Zamach grupy Żydowskiej Organizacji Bojowej na niemiecki lokal "Cyganeria".
XII Utworzenie obozu w Płaszowie.

1943
13-14 III Likwidacja krakowskiego getta.
20 IV Nieudany zamach żołnierzy Kedywu AK na dowódcę SS i policji w GG F.W. Krugera.
8 V Utworzenie filii obozu płaszowskiego w fabryce 0. Schindlera.

1944
10 I Przekształcenie obozu w Płaszowie w obóz koncentracyjny.
15 III Otwarcie Teatru Powszechnego dla Polaków w gmachu Starego Teatru.
24 III Rozbicie sztabu Okręgu AK i aresztowanie komendanta J. Spychalskiego.
30 V Powstanie konspiracyjnej Wojewódzkiej Rady Narodowej.
11 VII Zamach na dowódcę SS i policji W. Koppego.
6 VIII Największa w Krakowie łapanka (w związku z wybuchem powstania warszawskiego aresztowano ok. 8 tys. osób)

1945
12 I Początek ofensywy Armii Czerwonej.
15 I Ostatnia egzekucja na Dąbiu.
16 I Likwidacja obozu w Płaszowie.
17 I Ostatnie posiedzenie rządu GG.

"Wyzwolenie" Krakowa

18 I Zajęcie Krakowa przez oddziały 1 Frontu Ukraińskiego marszałka I. Koniewa.
29 I Rozpoczęcie nadawania programu przez krakowską rozgłośnię Polskiego Radia.
30 I Ukazał się pierwszy numer "Dziennika Polskiego" (p.n. "Dziennik Krakowski").
3 II Inauguracja działalności Filharmonii Krakowskiej, 19 II Teatru im. J. Słowackiego.
20 II Wznowienie działalności Akademii Sztuk Pięknych.
15 III Uroczysta inauguracja roku akademickiego na UJ, 16 IV w Akademii Górniczej, 8 V w Akademii Handlowej.
24 III Ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Powszechnego", 15 IV "Przekroju".
26 VI Rozwiązanie instytucji Polskiego Państwa Podziemnego na konspiracyjnym posiedzeniu Rady Jedności Narodowej.
21 VII Pierwsze posiedzenie PAU.
11 VIII Rozruchy antysemickie na Kazimierzu.
12-15 VIII Odprawa kierownictwa Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, przygotowania do powołania organizacji Wolność i Niezawisłość.
I4 XI Uruchomienie Uniwersytetu Powszechnego im. A. Mickiewicza.

1946
10 III Pierwszy numer "Echa Krakowa".
21 IV Otwarcie Katedry Wawelskiej dla wiernych.
30 IV Powrót do Krakowa zabytków sztuki polskiej. m.in. Ołtarza Mariackiego i Kodeksu Baltazara Bohema.
3 V Brutalne stłumienie patriotycznej demonstracji młodzieży studenckiej i szkolnej.
27 V Inauguracja działalności lnstytutu Francuskiego.
26 VI Powołanie Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
30 VI Referendum w sprawie przemian ustrojowych (84% odpowiedzi "nie" na pierwsze pytanie).
18 VIII Brawurowa akcja podziemia niepodległościowego w więzieniu Św. Michała.
27 X Uruchomienie mostu im. T. Kościuszki.

1947
26 I Otwarcie ogólnopolskiej wystawy plastycznej Salon zimowy

1947
7 VI Inauguracja pierwszych po wojnie Dni Krakowa.
10 VIII-19 IX Proces działaczy organizacji Wolność i Niezawisłość oraz kierownictwa PSL.
14 XI-22 XII Proces 40 członków załogi obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
XII Usunięcie części linii tramwajowych z obrębu Rynku Głównego.

1948
2I IX Likwidacja targowiska na pl. Szczepańskim.
27 XI Powstanie pierwszego klubu jazzowego w Krakowie.
15 XII Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS, powstanie PZPR.
XII Wystawa sztuki nowoczesnej w Pałacu Sztuki.
Procesy funkcjonariuszy hitlerowskich, m.in. szefa rządu GG J. Buhlera, gubernatora dystryktu krakowskiego L. Ehrenreicha, szefa policji Th. Thiera.

1949
12 II Pierwszy numer "Gazety Krakowskiej".
13 VI Fozpoczęcie budowy Nowej Huty, "pierwszego miasta socjalistycznego".
20 VII Otwarcie Powszechnego Domu Towarowego przy ul. Św. Anny.
8-13 VIII Proces grupy ks. J. Gurgacza.
1.XII. Otwarcie arterii komunikacyjnej łączącej Kraków z Nową Hutą.

1950
1 I Powołanie Akademii Medycznej.
14 III Zmiana nazw 422 ulic i placów Krakowa.
24 IV Początek budowy kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie (od 1954 Huta im. Lenina, od 1990 Huta im. T. Sendzimira).
26 XI Otwarcie Młodzieżowego Domu Kultury w dawnym gmachu YMCA.

1951
22-28 I Proces księży oskarżonych o działalność antypaństwową.
4 II Pierwszy numer "Życia Literackiego".
27 VII Uroczysty pogrzeb arcybiskupa krakowskiego, kardynała A. S. Sapiehy.
20 IX Otwarcie linii kolejowej Kraków-Nowa Huta.
30 X Uchwała o likwidacji PAU i utworzeniu Polskiej Akademii Nauk.

1952
20 I Otwarcie przebudowanego mostu Dębnickiego.
2 I VII Otwarcie cegielni w Zesławicach.
Usunięcie tramwajów poza obręb Rynku Głównego.
IX Centralne uroczystości dożynkowe w Krakowie z udzialem B. Bieruta.
23 X Pierwszy spust stali w kombinacie metalurgicznym w Nowej Hucie.
22 XI Powstanie Teatru Satyryków

1953
10 I Powstanie Wydawnictwa Literackiego.
21-27 I Proces księży krakowskiej kurii metropolitalnej i osób świeckich oskarżonych o szpiegostwo na rzecz wywiadu amerykańskiego.
8 III Likwidacja "Tygodnika Powszechnego" i miesięcznika "Znak".
30 IV Likwidacja Teatru Rapsodycznego.
1 X Inauguracja działalności Wyższej Szkoły Rolniczej.
25 XI Otwarcie Domu Matejki przy ul. Floriańskiej

1954
21 I Nadanie kombinatowi w Nowej Hucie imienia W. Lenina.
21 VII Uruchomienie pierwszego wielkiego pieca w Hucie im. Lenina.
Likwidacja Wydziału Teologicznego UJ

1955
4 II Powrót do Krakowa Damy z gronostajem Leonarda da Vinci.
30 VII Powstanie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.
2 X Odsłonięcie wyremontowanej fasady Collegium Maius.
4 XI Uruchomienie ujęcia wody pitnej na Rudawie.
11 XI Przeniesienie na Skałkę ciała T. Banachiewicza.
26 XII Odsłonięcie na Rynku Głównym zrekonstruowanego pomnika A. Mickiewicza.
3 XII Otwarcie Teatru Ludowego w Nowej Hucie.
Reaktywacja Grupy Krakowskiej

1956
3 I Przekazanie więzienia Św. Michała Muzeum Archeologicznemu.
29 II Powstanie zespołu teatralnego Cricot 2 T. Kantora.
26 V Rozpoczęcie działalności kabaretu Piwnica pod Baranami.
12 XII Przyznanie Krakowowi statusu miasta wojewódzkiego.
25 XII. Wznowienie Tygodnika Powszechnego pod redakcją J. Turowicza.

1957
29 I Pierwsza premiera w studenckim Teatrze 38.
13 IV Przekazanie kościołowi Mariackiemu ołtarza Wita Stwosza.
9 V Otwarcie wystawy Grupy Krakowskiej. odwrót sztuki od wzorców socrealizmu.
10 VI Reaktywowanie Towarzystwa Strzeleckiego Krakowskiego.
VI Wznowienie miesięcznika "Znak".
19 VII Reaktywowanie Teatru Rapsodycznego.
22 VII Pierwszy numer "Głosu Nowej Huty".

1958
12 IV Ustanowiony w 1 poł. XVII w. herb Krakowa oficjalnym herbem miasta.
28 IX Pierwsza po wojnie w Krakowie konsekracja biskupa pomocniczego (K. Wojtyła).

1959
16 II Powrót z Kanady na Wawel pierwszej partii skarbów kultury narodowej (m.in. Szczerbca).
8 V Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności na pl. Wolności.
11 V Otwarcie stałej Galerii Współczesnego Malarstwa Polskiego w nowym gmachu Muzeum Narodowego

1960
23 IV Otwarcie studenckiego klubu Pod Jaszczurami.
27 IV Zamieszki w Nowej Hucie. tzw. wojna o krzyż.
13 VII Wielka powódź uszkodziła 2 tys. budynków.
10 VIII Zrekonstruowany przez władze Drezna pomnika T. Kościuszki powraca na Wawel.
4 IX Otwarcie I Ogólnopolskiego Biennale Grafiki.

1961
19 I Powróciły na Wawel arrasy.
18 II Otwarcie pierwszego w Krakowie sztucznego lodowiska.
30 IV-27 V Odbył się I Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych

1962
XI Odbył się I Studencki Festiwal Piosenki

1963
14 X Likwidacja lotniska w Czyżynach

1964
18 I Biskup K. Wojtyła mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.
29 II Uruchomienie lotniska w Balicach.
9-13 V Najważniejsze uroczystości jubileuszu 600-lecia UJ.
1 VI Inauguracja I Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych

1965
24 VI Obrady na Wawelu I Kongresu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków.
20 XI Otwarcie stałej ekspozycji Dzieje i kultura Żydów w Starej Synagodze.
10 XII Otwarcie zespołu klinik pediatrycznych Akademii Medycznej w Prokocimiu

1966
18 I Inauguracja Wieczorów Wawelskich na Zamku Królewskim.
4 V Otwarcie dla publiczności Skarbca Królewskiego na Wawelu.
16 VI Inauguracja I Międzynarodowego Biennale Grafiki.
XI Sesja naukowa w Sali Senatorskiej na Wawelu, ostatni punkt programu obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego.
Powstanie zespołu Skaldowie

1967
31 VIII Ostateczna likwidacja Teatru Rapsodycznego.
20 X Otwarcie w podziemiach kościoła Św. Wojciecha ekspozycji Dzieje Rynku krakowskiego.
3 XI Zakończenie konserwacji Wieży Ratuszowej.

1968
11 III Wiec studentów pod pomnikiem A. Mickiewicza.
13 III Rozbicie demonstracji studenckiej przez ZOMO.
14-20 III Strajk absencyjny studentów krakowskich uczelni.
23 X Pierwszy program krakowskiego ośrodka telewizyjnego z nowego studia na Krzemionkach

1969
4 IV Rozpoczęcie budowy nowego gmachu Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej.
18 V Położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Bieńczycach

1971
29 IV Premiera w Starym Teatrze Biesów. F. Dostojewskiego w reżyserii A. Wajdy.

1973
1 I Wszedł w życie nowy podział administracyjny miasta (4 dzielnice: Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta i Podgórze).
18 II Premiera w Starym Teatrze Dziadów A. Mickiewicza w reżyserii K. Swinarskiego.
28 IV Odsłonięcie pomnika Lenina w Nowej Hucie.
18 X Powtórny pogrzeb Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki w Katedrze Wawelskiej.

1974
30 V Premiera Wyzwolenia S. Wyspiańskiego w reżyserii K. Swinarskiego (Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej).

1975
1l VI Nowy podział administracyjny - powstanie województwa miejskiego krakowskiego.
5 IX Światowa Wystawa Medalierstwa na Wawelu.
15 XI Premiera Umarłej klasy T. Kantora.
Wystawa Romantyzm i romantyczność w sztuce polskiej XIX i XX wieku autorstwa M. Rostworowskiego.

1976
15 VIII Inauguracja festiwalu Muzyka w Starym Krakowie.
16 X Odsłonięcie zrekonstruowanego Pomnika Grunwaldzkiego.
15 XII Otwarcie Muzeum Historii Fotografii.

1977
7 V Zabójstwo studenta UJ S. Pyjasa, działacza Komitetu Obrony Robotników.
15 V Konsekracja kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Bieńczycach, zw. Arką Pana.

1978
23 IX Zespół architektoniczno-urbanistyczny Krakowa i kopalnia soli w Wieliczce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
16 X Wybór arcybiskupa krakowskiego K. Wojtyły na papieża.
12 XII Powołanie Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

1979
19 IV Próba wysadzenia pomnika W. Lenina w Nowej Hucie.
24 V Odkrycie ponad 4 tys. sztuk średniowiecznych płacideł w piwnicy domu przy ul. Kanoniczej.
6-10 VI Pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II.
5 X Otwarcie wystawy M. Rostworowskiego Polaków portret własny.

1980
18.III. Samospalenie W. Badylaka w akcie protestu przeciw przemilczaniu zbrodni katyńskiej.
23 III Powstanie Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Kościuszki.
21 VIII Strajk walcowni w Hucie im. Lenina.
15 IX Powstanie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność".
23 IX Powstanie Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UJ oraz Polskiego klubu Ekologicznego.

1981
16 II Strajk studentów uczelni krakowskich.
19 III. Strajki ostrzegawcze w zakładach pracy w odpowiedzi na wydarzenia bydgoskie.
17 V Wielka manifestacja (tzw. Biały Marsz) na wieść o zamachu na Jana Pawła II.
8 XII Powołanie Papieskiej Akademii Teologicznej.
13 XII Wprowadzenie stanu wojennego.
16/17 XII Pacyfikacja strajków robotniczych w zakładach przemysłowych Krakowa
8 II Wznowienie zajęć na UJ.
13 V Atak ZOMO na tłum po nabożeństwie w kościele Mariackim.
31 VIII Starcia demonstrantów z milicją w Bieńczycach.
13 X Zastrzelenie B. Włosika przez funkcjonariuszy UB w Nowej Hucie.
28 XI Odsłonięcie pomnika S. Wyspiańskiego.

1983
16-23 VI Druga pielgrzymka do Polski Jana Pawła II (m.in. nadanie papieżowi tytułu doktora honoris causa UJ).
22 VII Zawieszenie stanu wojennego.
31 VIII Manifestacje w Nowej Hucie.
10-11 IX Uroczystości 300-lecia odsieczy wiedeńskiej.
8 X Otwarcie Nowohuckiego Centrum Kultury.
7.8 XI Otwarcie Muzeum S. Wyspiańskiego.
13-16 XII Starcia demonstrantów z milicją w Nowej Hucie.
1-3 V Niezależne obchody świąt 1 i 3 Maja, starcia z oddziałami ZOMO.
21 VII Uwolnienie internowanych i więzionych działaczy opozycyjnych na mocy amnestii.

1985
30 VI Przeniesienie relikwii Brata Alberta do kaplicy Ecce Homo.
Powstanie Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

1986
3 V Panika w mieście po spóźnionej informacji o awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu.
10-11 VI Wizyta papieża Jana Pawia II podczas, trzeciej pielgrzymki do Polski (8-14 VI).

1988
10-22 V Pierwszy Festiwal kultury Żydowskiej (od I994 organizowany corocznie).

1989
4 VI W wyborach parlamentarnych w Krakowie 83% oddanych Głosów przypadło Solidarności.
2 IX Otwarcie wystawy Zginęli w Katyniu w Muzeum Historii Fotografii.
16 XI Reaktywowanie PAU.
10 XII Demontaż pomnika W. Lenina w al. Róż.

1990
27 V W wyborach samorządowych kandydaci Komitetu Obywatelskiego (opozycyjnego do byłych członków PZPR) zdobyli ,73 z 75 mandatów.
28 V-7 VI Krakowskie sympozjum KBWE pod hasłem ,.Dziedzictwo kulturalne kontynentu.
31 VII. Pożar w pałacu Pod Baranami.
3 IX Inauguracja pierwszego Festiwalu Kultury Japońskiej.
7 IX Uchwała Rady Miasta o przywróceniu dawnych nazw ulic i placów.
15 IX Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim zmarłego 1942 gen. B. Wieniawy-Długoszowskiego.
8 XII Fundacja Międzynarodowego Centrum Kultury

1991
9 I Usunięcie pomnika I. Koniewa.
31 V Rozpoczęcie działalności Studia Filmowego Telewizji Polskiej w Łęgu.
13 Vlll Wizyta Jana Pawła II.
3 X Wizyta premier Wielkiej Brytanii M. Thatcher.
5-6 X Podpisanie na Wawelu tzw. deklaracji krakowskiej przez prezydentów Polski, Czechosłowacji Węgier.
11 XII Pożar sali koncertowej i biblioteki Filharmonii Krakowskiej.

1992
21 XII Podpisanie na Zamku Wawelskim porozumienia o wolnym obrocie handlowym w ramach tzw. Grupy Wyszehradzkiej

1993
12 V Powtórne wejście Akademii Medycznej w skład UJ - obecnie Collegium Medicum UJ.
17 IX Pogrzeb gen. W. Sikorskiego -spoczął w podziemiach Katedry Wawelskiej.
16 X Przyznanie honorowego obywatelstwa Krakowa Cz. Miłoszowi.
24 XI Otwarcie Centrum Kultury Żydowskiej.

1994
5 V Otwarcie Muzeum Archidiecezjalnego.
26 X Przekazanie przez K. Lanckorońską kolekcji dzieł sztuki do Zamku Królewskiego na Wawelu.
30 XI Otwarcie Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha".

1995
8 IV Odsłonięcie Pomnika ofiar komunizmu na Cm. Rakowickim.

1996
I Inauguracja programu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury.
27 III Wizyta królowej brytyjskiej Elżbiety II.
3 X W. Szymborska laureatką Nagrody Nobla.
17 XII Otwarcie wystawy Kraków przed tysiącem lat w Muzeum Archeologicznym.

1997
27 III Rozpoczął się I Wielkanocny Festiwal L. van Beethovena.
27 IV Zmarł P. Skrzynecki (pochowany 6 V na Cm. Rakowickim).
8 VI Podczas swej szóstej pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II na krakowskich Błoniach dokonał kanonizacji królowej Jadwigi.

1998
11 III Tytuł honorowego obywatela Krakowa otrzymała W. Szymborska.

1999
30 V Po zwycięstwie 4:0 nad Pogonią Szczecin zespół Wisły Kraków został klubowym mistrzem Polski w piłce nożnej.
14-17 VI Podczas siódmej pielgrzymki do ojczyzny Kraków odwiedził papież Jan Pawel Il.
19 Xl W Arsenale otwarto wystawę grafik A. Durera.

2000
15 I Kraków przejął od Weimaru tytuł Europejskiego Miasta Kultury; na Rynku Głównym odbył się Jarmark Artystyczny, z Wawelu na Stare Miasto przemaszerował pochód władców. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele 8 pozostałych Europejskich Miast Kultury 2000.

XXI wiek

2002 Powstał Portal  KRAKÓW.ZAPRASZA.net .


  
 
Copyright © 2002-2010
www.Krakow.zaprasza.eu
KRAKÓW ZAPRASZA - Krakowski Portal Internetowy
oraz

Fundacja  Promocji  Kultury

Wszystkie prawa zastrzeżone
kontakt